Aktuality ę
Zrealizovan√© ę
NaŇ°e projekty ę
Rozvoj a skvalit√≤ovanie... ®
Konferencie a informa√®n√© semin√°re ®
Prieskum a anal√Ĺza ®
Komunitn√° soc. pr√°ca ®
Profil organiz√°cie ę
Poskytovan√© sluŇĺby ę
PHSR ®
Konferencie a semin√°re ®
Dokumenty a pr√≠ru√®ky ®
TV rel√°cie ę
V√Ĺzvy ę
√öspechy ę
NaŇ°i klienti ę
V√Ĺhody spolupr√°ce ę
Cenn√≠k ę
Kontakt ę
278016 prŪstupov
 

√ąo sme dosiahli:

  • pre našich klientov sme v roku 2010 spracovali vyše 120 rôznych Ňĺiadostí a projektov o dotácie s celkovou úspešnos¬Ěou pohybujúcou sa okolo 50℅; 
  • úspešnos¬Ě projektov spracovaných pre štrukturálne fondy EÚ predstavuje 61℅, (61℅ bolo úspešných a realizujú sa, √Įalších 31℅ bolo úspešných a boli zaradené do zásobníka projektov – celková úspešnos¬Ě projektov pre ŠF EÚ predstavuje 92℅)
  • pribliŇĺný objem získaných finan√®ných prostriedkov prekro√®il 3 mil. Eur (hodnota získaných finan√®ných prostriedkov je ur√®ovaná v závislosti od spätných informácií klientov o schválení resp. neschválení ich projektov a je podmienená ich ochotou zverej√≤ova¬Ě informácie); 
  • v sú√®asnosti spolupracujeme pri riadení (monitoring a hodnotenie) 17 projektov financovaných predovšetkým z fondov EÚ
  • našich klientov pravidelne informujeme o aktuálnych výzvach, 2 x do roka organizujeme informa√®né semináre o aktuálnych moŇĺnostiach √®erpania dotácií a verejnom obstarávaní spojené s právnym a komunálnym poradenstvom; 
  • 2 x do roka organizujeme spolo√®enské stretnutia klientov za ú√®elom výmeny skúseností a upev√≤ovania vzájomných vz¬Ěahov s pozvaním vybraných predstavite¬ĺov regionálnych i štátnych inštitúcií;
  • doteraz bolo našou organizáciou spracovaných viac ako 30 PHaSR miest, obcí a mestských √®astí.

 

Podporujeme
regionŠlny rozvoj
miest, obcŪ
a regiůnov.

© 2006 Eurokonzult Slovakia, n.o. | Vytvorilo Ľ WDS ę