Aktuality «
Zrealizované «
NaÅ¡e projekty «
Rozvoj a skvalitòovanie... ¨
Konferencie a informaèné semináre ¨
Prieskum a analýza ¨
Komunitná soc. práca ¨
Profil organizácie «
Poskytované služby «
PHSR ¨
Konferencie a semináre ¨
Dokumenty a príruèky ¨
TV relácie «
Výzvy «
Úspechy «
NaÅ¡i klienti «
Výhody spolupráce «
Cenník «
Kontakt «
278019 prístupov
 

Medzi našich klientov patria:

 

Obce:

Bara, Baška, Beniakovce, Blažice, Bohdanovce, Borša, Bukovec, Cejkov, Èaòa, Èerhov, Èernochov, Geèa, Gyòov, Haniska, Hodkovce, Hraò, Hrèe¾, Hý¾ov, Jasov, Kalša, Kašov, Kokšov-Bakša, Košická Polianka, Kožuchov, Kysta, Ladmovce, Malá Ida, Malá Tàòa, Nižná Hutka, Nižná MyšÂ¾a, Nižný Èaj, Nováèany, Novosad, Nový Salaš, Poproè, Rudník, Ruskov, Sirník, Skároš, Slanèík, Slanská Huta, Slovenské Nové Mesto, Soko¾any, Šemša, Štós, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Ve¾ká Tàòa, Vinièky, Vyšná Hutka, Vyšná MyšÂ¾a, Vyšný Èaj, Vyšný Klátov, Vyšný Medzev, Zemplín, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky Branè, Zlatá Idka, Ždaòa, ...

Mestá:

Medzev, Seèovce, MÈ Košice – Staré Mesto, MÈ Košice – Krásna, MÈ Košice – Šaca, MÈ Košice – Sever, MÈ Košice – Pereš, MÈ Košice – Opátske, MÈ Košická Nová Ves, ...

Miestne akèné skupiny:

MAS Rudohorie, o.z.

MAS Hornád - Slanské vrchy, o.z.

MAS Tokaj - Rovina, o.z.

MAS OZ KRAS


Mikroregióny:

Združenie miest a obcí Rudohorie,

Regionálne združenie obcí Hornád,

Združenie obcí Slanského mikroregiónu

Súkromné spoloènosti:

rôzne

 

Podporujeme
regionálny rozvoj
miest, obcí
a regiónov.

© 2006 Eurokonzult Slovakia, n.o. | Vytvorilo » WDS «