Aktuality ę
Zrealizovan√© ę
NaŇ°e projekty ę
Rozvoj a skvalit√≤ovanie... ®
Konferencie a informa√®n√© semin√°re ®
Prieskum a anal√Ĺza ®
Komunitn√° soc. pr√°ca ®
Profil organiz√°cie ę
Poskytovan√© sluŇĺby ę
PHSR ®
Konferencie a semin√°re ®
Dokumenty a pr√≠ru√®ky ®
TV rel√°cie ę
V√Ĺzvy ę
√öspechy ę
NaŇ°i klienti ę
V√Ĺhody spolupr√°ce ę
Cenn√≠k ę
Kontakt ę
278030 prŪstupov
 

Pre√®o práve s nami:

  • sme neziskovou organizáciou, ktorá poskytuje a podporuje všeobecne - prospešné sluŇĺby, finan√®né prostriedky a zisk investujeme na podporu regionálneho rozvoja miest, obcí a regiónov;
  • vysoká odbornos¬Ě, skúsenosti a úspešnos¬Ě našich projektových manaŇĺérov pri spracovaní a riadení projektov financovaných z fondov EÚ;
  • projekty, fondy EÚ a regionálny rozvoj to nie je len naša práca, ale aj náš koní√®ek, sme k dispozícii 24 hod. denne, najnovšie informácie a aktuality z tejto oblasti sú pre nás samozrejmos¬Ěou;
  • vysoká flexibilita pri práci s klientmi, príprava a spracovanie projektov sa prispôsobuje špecifickým poŇĺiadavkám jednotlivých klientov – spracovanie projektov tzv. „na k¬ĺú√®“, alebo v aktívnej sú√®innosti s klientom v závislosti od jeho poŇĺiadaviek (napr. klient si Ňĺelá sám vyplni¬Ě rozpo√®et, alebo iné √®asti projektu);
  • úzka a ve¬ĺmi dobrá spolupráca s verejnou správou a samosprávou s moŇĺnos¬Ěou odporú√®ania, podpory a prípravy tzv. verejno – súkromných partnerstiev, pre obojstrannú výhodnos¬Ě a podporu projektov;
  • cena, platové a dodacie podmienky  sa dohadujú individuálne, pri√®om klienti si môŇĺu vybra¬Ě bu√Į moŇĺnos¬Ě individuálnej spolupráce pre kaŇĺdý projekt zvlᚬĚ, alebo v prípade viacerých projektov môŇĺu vyuŇĺi¬Ě formu ro√®nej spolupráce s paušálnym finan√®ným plnením;
  • cena zah√†√≤a náklady na prípravu a spracovanie projektu bez √Įalších poplatkov po úspešnom vyhodnotení projektu (napr. √Įalšie percentá z hodnoty projektu), nezvýhod√≤ujeme Ňĺiadne politické strany ani národnosti.

 

Podporujeme
regionŠlny rozvoj
miest, obcŪ
a regiůnov.

© 2006 Eurokonzult Slovakia, n.o. | Vytvorilo Ľ WDS ę