Aktuality ź
Zrealizovan├ę ź
Na┼íe projekty ź
Rozvoj a skvalit├▓ovanie... Ę
Konferencie a informa├Ęn├ę semin├íre Ę
Prieskum a anal├Żza Ę
Komunitn├í soc. pr├íca Ę
Profil organiz├ície ź
Poskytovan├ę slu┼żby ź
PHSR Ę
Konferencie a semin├íre Ę
Dokumenty a pr├şru├Ęky Ę
TV rel├ície ź
V├Żzvy ź
├Üspechy ź
Na┼íi klienti ź
V├Żhody spolupr├íce ź
Cenn├şk ź
Kontakt ź
278029 prÝstupov
 

├ło to PHSR je?


PHSR obce má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu (5-7 rokov). Má by┬Ł nosite┬żom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvate┬żov o smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PHSR dá obec najavo záujem o svoju budúcnos┬Ł, ako aj o budúcnos┬Ł svojich obyvate┬żov, pri├Ęom v podobe dokumentu PHSR získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja zalo┼żené na iniciovaní potrebných a ┼żiaducich zmien. Jasné stanovenie rozvojových priorít umo┼żní obci realizova┬Ł dlhodobý rozvoj zalo┼żený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach.


Ide o dokument, ktorý má ma┬Ł charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej reagova┬Ł na aktuálne zmeny východiskových podmienok. Aby bol PHSR skuto├Ęne ┼żivým dokumentom, musí by┬Ł permanentne aktualizovaný.
PHSR obce poskytuje komplexný poh┬żad na sú├Ęasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a stanovuje strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti v súlade s cie┬żmi Národného strategického referen├Ęného rámca Slovenskej republiky na roku 2007 - 2013 a PHSR samosprávneho kraja.

Nadväznos┬Ł zákona


Výlu├Ęné kompetencie pri obstarávaní programu má obec a jej výkonné orgány. Na základe Zákona ├Ę. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, získali obce na úseku regionálneho rozvoja právomoc vypracúva┬Ł program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) (├Ęl.I., §2). Obecné zastupite┬żstvo PHSR schva┬żuje (resp. len jeho strategickú a implementa├Ęnú ├Ęas┬Ł), rovnako ako aj prípadné zmeny a doplnky tohto dokumentu.
Rozhodujúcim nástrojom štátnej regionálnej politiky sa stal zákon ├Ę. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona ├Ę. 351/2004 Z.z., ktorý ustanovuje, ┼że hlavnú úlohu pri strategickom plánovaní podpory regionálneho rozvoja zohrávajú orgány štátnej správy, obcí a samosprávnych krajov.
V zmysle uvedeného zákona má efektívnemu plánovaniu a ├Ęerpaniu prostriedkov pre miestny a regionálny rozvoj napomôc┬Ł PHSR obce, resp. samosprávneho kraja. PHSR je strednodobý programový dokument, ktorý obsahuje najmä analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cie┬żov a prvoradých potrieb; úlohy a prvoradé potreby v rozvoji; návrh finan├Ęného a administratívneho zabezpe├Ęenia.

Obsah PHSR je legislatívne vymedzený Zákonom ├Ę. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (§ 10) v zmysle neskorších zmien pod┬ża Zákona ├Ę. 351/2004 Z. z. ako strednodobý programový dokument, ktorý obsahuje najmä:
• analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cie┬żov a prvoradých potrieb,
• úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti o ┼żivotné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ├»alších oblastiach pod┬ża § 3 ods. 2,
• návrh finan├Ęného a administratívneho zabezpe├Ęenia.

Aký význam a cie┬ż má PHSR?


Regionálny rozvoj sa v sú├Ęasnosti uskuto├Ę├▓uje v dvoch vzájomne prepojených koncep├Ęných smerovaniach, a síce realizáciou regionálnej politiky na úrovni vnútroštátnych legislatívnych noriem a na úrovni foriem pomoci regiónom s mo┼żnos┬Łou vyu┼żitia foriem pomoci z fondov Európskej únie.
Zárove├▓ prebieha zlo┼żitý proces transformácie ekonomiky a spolo├Ęnosti a vytvorenia zodpovedajúceho inštitucionálneho a legislatívneho rámca na prevzatie a implementáciu pravidiel Európskej únie.
Vytvori┬Ł komplexný systém podpory regionálneho rozvoja na celoštátnej regionálnej, ale aj miestnej úrovni bolo cie┬żom Zákona NR SR c. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý okrem iného ustanovil i kompetenciu vypracúva┬Ł, schva┬żova┬Ł a pravidelne vyhodnocova┬Ł plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí (PHSR), príp. jeho ├Ęasti, podie┬ża┬Ł sa na ich uskuto├Ę├▓ovaní a pravidelne vyhodnocova┬Ł ich plnenie.
Získanie finan├Ęnej podpory z verejných zdrojov (európskych, štátnych alebo regionálnych) býva pri projektoch zameraných na regionálny rozvoj ├Ęasto podmienené ich zladením s rozvojovou stratégiou príslušnej obce, mikroregiónu ├Ęi kraja. Vy┼żaduje to aj uvedený zákon o podpore regionálneho rozvoja. Pod┬ża tohto zákona majú ma┬Ł obce schválený PHSR.


Hierarchia rozvojových dokumentov zara├»uje PHSR obce medzi 5 programových dokumentov regionálneho rozvoja (spolu s Národným strategickým referen├Ęným rámcom SR 2007 – 2013, regionálnymi opera├Ęnými programami, sektorovými opera├Ęnými programami a PHSR samosprávneho kraja). Na základe týchto programových dokumentov sa realizuje podpora regionálneho rozvoja zo zdrojov Európskej únie.
Cie┬żom spracovania PHSR obce je teda poskytnú┬Ł komplexný poh┬żad na sú├Ęasný stav a perspektívy a šance obce v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a stanovi┬Ł strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti rozvoja obce ako celku.
Vypracovaním PHSR obec splní jeden zo základných princípov regionálnej politiky Európskej únie – princíp programovania. Sú├Ęasne tak zvýši svoje šance získa┬Ł finan├Ęnú podporu na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov, ke├»┼że obec musí preukáza┬Ł súlad zamýš┬żaného projektu s regionálnymi stratégiami i miestnou stratégiou, ktorú reprezentuje svojím PHSR.
PHSR obce nenahrádza územno-plánovaciu dokumentáciu a územno-plánovacie podklady, ale patrí medzi ostatné podklady vyu┼żívané v územno-plánovacej ├Ęinnosti. Na úrovni obce je základným územno-plánovacím dokumentom územný plán obce alebo zóny. Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých ├Ęinností v území s osobitným zrete┬żom na starostlivos┬Ł o ┼żivotné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpe├Ęenie trvalo udr┼żate┬żného rozvoja pre šetrné vyu┼żívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civiliza├Ęných a kultúrnych hodnôt (Zákon ├Ę. 50/76 Z.z. v znení neskorších predpisov). Jednotlivé zámery predkladané v rámci prípravy PHSR musia by┬Ł však v súlade s existujúcou schválenou územno-plánovacou dokumentáciou, príp. s podkladmi, pri├Ęom program rozvoja obce stanovuje iba mieru podpory jednotlivým jeho zámerom.
PHSR poskytuje komplexný poh┬żad na sú├Ęasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja a stanovenie rozvojových priorít a stratégií, v súlade s cie┬żmi a prvotnými potrebami ustanovenými v Národnom referen├Ęnom rámci Slovenska a ostatných relevantných dokumentoch.
Dokument PHSR obce je základným dokumentom, ktorým sa samospráva obce pri výkone svojej ├Ęinnosti stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvate┬żov so zrete┬żom so zrete┬żom na vzájomné vertikálne a horizontálne väzby medzi jednotlivými komponentmi krajiny. Zárove├▓ sa musí bra┬Ł oh┬żad na zachovanie všetkých dôle┼żitých noriem, ktoré vychádzajú z polohy obce vo svojom území.


Cie┬żom PHSR je sformulova┬Ł takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej ob├Ęanov a zárove├▓ je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, príp. rezortnými stratégiami, záujmami ochrany ┼żivotného prostredia, kultúrneho dedi├Ęstva a pod. Je to program cielených opatrení navrhnutý pre o┼żivenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce, ktorý na základe výsledkov ro├Ęného hodnotenia bude priebe┼żne aktualizovaný a dopl├▓ovaný.
PHSR sa zameriava na komplexnú koncepciu rozvoja obce v hlavných oblastiach jej ┼żivota pre najbli┼żšie a strednodobé obdobie so zakladaním rozvojových prvkov a východísk pre dlhodobý a dlhodobo udr┼żate┬żný rozvoj tohto sídelného a územného útvaru. Hlavnou intenciou programu je zvrátenie nepriaznivých tendencií a rozvoj tých ukazovate┬żov a oblastí, ktoré mô┼żu z dlhodobého h┬żadiska vytvori┬Ł podmienky pre dlhodobo udr┼żate┬żný rozvoj celého územia a jeho zatraktívnenie.
Poslaním PHSR je zabezpe├Ęi┬Ł kontinuitu rozvoja obce. Je to zárove├▓ otvorený dokument a mal by sa pod┬ża vopred stanovených pravidiel dop├ą├▓a┬Ł a aktualizova┬Ł. Je preto výsledkom cie┬żavedomého, otvoreného a demokratického procesu, do ktorého sa aktívne zapájajú všetci dôle┼żití sociálni partneri na úrovni obce (verejná správa, podnikatelia, mimovládne organizácie, verejnos┬Ł, obyvatelia). Takto vypracovaný dokument PHSR má predpoklady, aby si získal širokú miestnu podporu a stáva sa u┼żito├Ęným nástrojom nielen na koordináciu prioritných rozvojových zámerov (verejných aj súkromných), ale aj na získavanie prostriedkov potrebných na ich realizáciu.
Vychádza pritom z analýz obsiahnutých vo východiskovej ├Ęasti programu a odha┬żovaní a anticipácií základných tendencií a vývinových trendov v záujmovom území i širšom kontexte. Hlavnou intenciou programu je zvrátenie nepriaznivých tendencií a rozvoj tých ukazovate┬żov a oblastí, ktoré mô┼żu z dlhodobého h┬żadiska vytvori┬Ł podmienky pre dlhodobo udr┼żate┬żný rozvoj celého územia a jeho zatraktívnenie.
PHSR sa zameriava na komplexnú koncepciu rozvoja obce v hlavných oblastiach jej ┼żivota pre najbli┼żšie a strednodobé obdobie so zakladaním rozvojových prvkov a východísk pre dlhodobý a dlhodobo udr┼żate┬żný rozvoj sídelného a územného útvaru. Cie┬żom vypracovaného rozvojového dokumentu PHSR obce je prispie┬Ł k vyvá┼żenému rozvoju obce.

 

Podporujeme
regionßlny rozvoj
miest, obcÝ
a regiˇnov.

ę 2006 Eurokonzult Slovakia, n.o. | Vytvorilo ╗ WDS ź