Aktuality ę
Zrealizovan√© ę
NaŇ°e projekty ę
Rozvoj a skvalit√≤ovanie... ®
Konferencie a informa√®n√© semin√°re ®
Prieskum a anal√Ĺza ®
Komunitn√° soc. pr√°ca ®
Profil organiz√°cie ę
Poskytovan√© sluŇĺby ę
PHSR ®
Konferencie a semin√°re ®
Dokumenty a pr√≠ru√®ky ®
TV rel√°cie ę
V√Ĺzvy ę
√öspechy ę
NaŇ°i klienti ę
V√Ĺhody spolupr√°ce ę
Cenn√≠k ę
Kontakt ę
278028 prŪstupov
 
Národný strategický referen√®ný rámec 2007 - 2013

Slovenská republika ako nový √®lenský štát EÚ po prvýkrát √®erpala finan√®né prostriedky z fondov EÚ v oblasti politiky súdrŇĺnosti (kohéznej politiky) na základe dokumentu Rámec podpory Spolo√®enstva v rokoch 2004 - 2006, t. j. v skrátenom programovom období, ktoré sa pre pôvodné √®lenské štáty EÚ 15 za√®alo uŇĺ v roku 2000. Programové obdobie 2007 - 2013 je teda pre Slovenskú republiku prvým programovým obdobím, v ktorom bude ma¬Ě moŇĺnos¬Ě vyuŇĺíva¬Ě zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania, a to na základe dokumentu Národný strategický referen√®ný rámec.
 
Prílohy


Opera√®ný program konkurencieschopnos¬Ě a hospodársky rast

OP KaHR bol schválený uznesením vlády SR √®. 1021 zo d√≤a 6. decembra 2006. Predkladaný programový dokument OP KaHR je aktualizovaný o závery a odporú√®ania ex-ante hodnotenia v súlade s √®l. 32 Nariadenia Rady (ES) √®. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) √®. 1260/1999“ a o závery odporú√®aní Európskej komisie.

Programový manuál
 

 

Opera√®ný program výskum a vývoj

Opera√®ný program Výskum a vývoj predstavuje programový dokument Slovenskej republiky, na základe ktorého bude poskytovaná podpora pre rozvoj vedomostnej ekonomiky v rokoch 2007 – 2013. Dokument definuje globálny cie¬ĺ, prioritné osi, opatrenia a aktivity, ktoré budú podporované na území cie¬ĺov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnos¬Ě a zamestnanos¬Ě v období rokov 2007 – 2013 vyuŇĺitím finan√®nej pomoci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Programový manuál

 

Opera√®ný program vzdelávanie

Dokumenty

Programový manuál

 

 

Opera√®ný program zamestnanos¬Ě a sociálna inklúzia

Dokumenty

Programový manuál

 

 

Opera√®ný program zdravotníctvo

Programový manuál

 

 

Opera√®ný program Ňĺivotné prostredie

Dokumenty

Programový manuál

 

 

Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Príru√®ka pre Ňĺiadate¬ĺa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007 - 2013

Program rozvoja vidieka 2007 - 2013

 

 

Regionálny opera√®ný program

Programový manuál Regionálneho opera√®ného programu je záväzným riadiacim dokumentom Riadiaceho orgánu, ktorý nadväzuje na schválený opera√®ný program. Programový manuál Regionálneho opera√®ného programu obsahuje podrobnejšie popis prioritných osí Regionálneho opera√®ného programu na úrove√≤ opatrení v jednotlivých vecných rovinách. Cie¬ĺom PM ROP je zabezpe√®i¬Ě prepojenie medzi strategickou úrov√≤ou a projektovou úrov√≤ou. PM ROP je vypracovaný v nadväznosti na ROP.
Príru√®ka pre správnu implementáciu projektov

 


 
 

 

Podporujeme
regionŠlny rozvoj
miest, obcŪ
a regiůnov.

© 2006 Eurokonzult Slovakia, n.o. | Vytvorilo Ľ WDS ę