Aktuality «
Zrealizované «
Naše projekty «
Rozvoj a skvalitňovanie... ¨
Konferencie a informačné semináre ¨
Prieskum a analýza ¨
Komunitná soc. práca ¨
Profil organizácie «
Poskytované služby «
PHSR ¨
Konferencie a semináre ¨
Dokumenty a príručky ¨
TV relácie «
Výzvy «
Úspechy «
Naši klienti «
Výhody spolupráce «
Cenník «
Kontakt «
241536 prístupov
 
Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013

Slovenská republika ako nový členský štát EÚ po prvýkrát čerpala finančné prostriedky z fondov EÚ v oblasti politiky súdržnosti (kohéznej politiky) na základe dokumentu Rámec podpory Spoločenstva v rokoch 2004 - 2006, t. j. v skrátenom programovom období, ktoré sa pre pôvodné členské štáty EÚ 15 začalo už v roku 2000. Programové obdobie 2007 - 2013 je teda pre Slovenskú republiku prvým programovým obdobím, v ktorom bude mať možnosť využívať zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania, a to na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec.
 
Prílohy


Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast

OP KaHR bol schválený uznesením vlády SR č. 1021 zo dňa 6. decembra 2006. Predkladaný programový dokument OP KaHR je aktualizovaný o závery a odporúčania ex-ante hodnotenia v súlade s čl. 32 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999“ a o závery odporúčaní Európskej komisie.

Programový manuál
 

 

Operačný program výskum a vývoj

Operačný program Výskum a vývoj predstavuje programový dokument Slovenskej republiky, na základe ktorého bude poskytovaná podpora pre rozvoj vedomostnej ekonomiky v rokoch 2007 – 2013. Dokument definuje globálny cieľ, prioritné osi, opatrenia a aktivity, ktoré budú podporované na území cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v období rokov 2007 – 2013 využitím finančnej pomoci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Programový manuál

 

Operačný program vzdelávanie

Dokumenty

Programový manuál

 

 

Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia

Dokumenty

Programový manuál

 

 

Operačný program zdravotníctvo

Programový manuál

 

 

Operačný program životné prostredie

Dokumenty

Programový manuál

 

 

Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007 - 2013

Program rozvoja vidieka 2007 - 2013

 

 

Regionálny operačný program

Programový manuál Regionálneho operačného programu je záväzným riadiacim dokumentom Riadiaceho orgánu, ktorý nadväzuje na schválený operačný program. Programový manuál Regionálneho operačného programu obsahuje podrobnejšie popis prioritných osí Regionálneho operačného programu na úroveň opatrení v jednotlivých vecných rovinách. Cieľom PM ROP je zabezpečiť prepojenie medzi strategickou úrovňou a projektovou úrovňou. PM ROP je vypracovaný v nadväznosti na ROP.
Príručka pre správnu implementáciu projektov

 


 
 

 

Podporujeme
regionálny rozvoj
miest, obcí
a regiónov.

© 2006 Eurokonzult Slovakia, n.o. | Vytvorilo » WDS «