Aktuality «
ZrealizovanĂ© «
Naše projekty «
Rozvoj a skvalitòovanie... ¨
Konferencie a informaènĂ© semináre ¨
Prieskum a analĂ˝za ¨
Komunitná soc. práca ¨
Profil organizácie «
PoskytovanĂ© sluĹľby «
PHSR ¨
Konferencie a semináre ¨
Dokumenty a prĂ­ruèky ¨
TV relácie «
VĂ˝zvy «
Ăšspechy «
Naši klienti «
VĂ˝hody spolupráce «
CennĂ­k «
Kontakt «
278025 prístupov
 

EuroKONZULT Slovakia, n.o. je neziskovou organizáciou, ktorá od januára 2004 poskytuje všeobecne prospešné sluĹľby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Druh všeobecne prospešných sluĹľieb - predmet èinnosti:

  1. SluĹľby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
  2. Tvorba a ochrana Ĺľivotného prostredia
  3. SluĹľby na podporu vzdelávania
  4. Informaèné sluĹľby

Ciele:

  1. Posilòovanie oblasti regionálnej politiky a strategického plánovania regionálneho rozvoja tvorbou stratégií rozvoja a tvorbou partnerstiev.
  2. Zvyšovanie schopností èerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU a iných národných a medzinárodných fondov v regiónoch.
  3. Presadzovanie zásad a podpora trvalo udrĹľateÂľného rozvoja regiónov.

 

 

 

Podporujeme
regionálny rozvoj
miest, obcí
a regiónov.

© 2006 Eurokonzult Slovakia, n.o. | Vytvorilo » WDS «