Aktuality «
Zrealizované «
NaÅ¡e projekty «
Rozvoj a skvalitòovanie... ¨
Konferencie a informaèné semináre ¨
Prieskum a analýza ¨
Komunitná soc. práca ¨
Profil organizácie «
Poskytované služby «
PHSR ¨
Konferencie a semináre ¨
Dokumenty a príruèky ¨
TV relácie «
Výzvy «
Úspechy «
NaÅ¡i klienti «
Výhody spolupráce «
Cenník «
Kontakt «
278035 prístupov
 

Komplexný balík služieb:

  • odborná asistencia a spracovanie projektov využívajúcich dotácie z fondov EÚ, národných fondov a grantových nadácií vrátane spracovania štúdií uskutoènite¾nosti a nevyhnutných analýz (finanèná a ekonomická analýza, analýza rizík, plán publicity a pod.); 
  • riadenie už schválených projektov – monitoring a hodnotenie projektov, spracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platby, závereèných správ a hodnotení projektov;
  • poradensko-konzultaèné služby a vypracovanie Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHaSR) miest, obcí a mikroregiónov (podrobné spracovanie dokumentu s min. rozsahom 65 – 100 strán + vyhodnotenie dotazníkového prieskumu od obyvate¾ov obce) a tiež iných rozvojových dokumentov (Program rozvoja bývania, Komunitný sociálny plán a iné); 
  • vzdelávacie služby, semináre a školenia zamerané na fondy EÚ, regionálny rozvoj, prezentáciu všetkých dostupných možností èerpania dotácií a tiež verejné obstarávanie spojené s možnosou odborných konzultácií;
  • odborné poradenstvo v oblasti informaèných a komunikaèných technológií, využívaní potenciálu obnovite¾ných zdrojov a finanèné poradenstvo

 

Podporujeme
regionálny rozvoj
miest, obcí
a regiónov.

© 2006 Eurokonzult Slovakia, n.o. | Vytvorilo » WDS «